Home Geography Photo 2017-2018 Geography Photo 2017-2018

  • 29 June 2017 Sheung Wan
  • 2 March 2017 Eastern Dam
  • RTHK Seminar China 05 Feb 2017
  • Sheung Wan 02 Feb 2017
  • Cheung Chau 12 Oct 2016
  • Light Lunch 23 Jan 2017
  • Tsuen Wan 21 Jan 2016